معرفی ابزار های طلاسازی

نامه الکترونیک چاپ PDF

خرید وفروش اینترنتی طلا النگومعرفی ابزار های طلاسازی به همراه لیست قیمت : تولید کنند گان برای ارتقاء و رقابت در جهان به دانش فنی  و تخصصی روز مجهز می شوند در حال حاضر در صنایعی  همچون طلا و جواهر روشهای نوین جایگذین روش های قدیمی می شوند .ما مصمم هستیم تا تقاضای مصرف کننده گان را جامه عمل پوشانده و آمده ایم که بودنمان مفید باشد و چشم اندازی به آینده در حوزه فناوری داشته باشیم وخود را متعهد به فناوری های نوین این صنعت می دانیم.شرکت زرساو رضایت مشتریان را در اولویت برنامه های خود قرارداده است . تولید کنند گان برای ارتقاء و رقابت در جهان به دانش فنی  و تخصصی روز مجهز می شوند در حال حاضر در صنایعی  همچون طلا و جواهر روشهای نوین جایگذین روش های قدیمی می شوند .ما مصمم هستیم تا تقاضای مصرف کننده گان را جامه عمل پوشانده و آمده ایم که بودنمان مفید باشد و چشم اندازی به آینده در حوزه فناوری داشته باشیم وخود را متعهد به فناوری های نوین این صنعت می دانیم.شرکت زرساو رضایت مشتریان را در اولویت برنامه های خود قرارداده است .

 

 

 

ابزارهای طلا و جواهر سازی:

١) نورد

۲) کولیس

٣) سوهانچه

۴) مته فرز

٥) قلمهای مخراجکاری

٦) ماردلا

٧) چنگ چین

۸) پرگار

٩) میله نمره

١٠) قالب خوشه

١١) حلقه انگشتر

١۲) چکش فلزی

١٣) دریل دستی

١۴) کمان اره

١٥) قیچی زر گری

١٦) میل انگشتر

١٧) دم گرد

١۸) دم باریک

١٩) سوهان

۲٠) حدیده

۲١) چکش پلاستیکی

۲۲) سندانچه

۲٣) دماغه

۲۴) لوپ x ١٠

۲٥) گیره

۲٦) کفه اتو

۲٧) بوته و ریژه ذوب

۲۸) کپسول اکسیژن و گاز

۲٩) سر پیک ذوب کاری

٣٠) پا دمی

٣١) تخته نسوز جوش کاری

٣۲) میز کار زرگری

٣٣) اولترا سانیک

٣۴) سانتریفیوژ ریخته گری

٣٥) فرز

٣٦) موتور پرداخت

٣٧) کوره پخت سیلندر

٣۸) مگنت پولیش

٣٩) نمونه کارگاه جواهر سازی

۴٠) نمونه کار گاه جواهر سازی

١) دستگاه نورد
خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) دستگاه کولیس
خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) سوهان
خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) مته فرز
خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٥) قلمهای مخراجکاری

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) چنگ چین

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٩) میله نمره

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) قالب خوشه

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١١) حلقه انگشتر

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١۲) چکش فلزی

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٣) دریل دستی

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١۴) کمان اره

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٥) قیچی زر گری

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١۲) دم گرد

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١۸) دم باریک

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲١) چکش دسته چوبی

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲) سندانچه

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲٣) دماغه

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۴) لوپ x ١٠

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲٥) گیره

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲٧) بوته و ریژه ذوب

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۸) کپسول اکسیژن و گاز

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣١) تخته نسوز جوش کاری

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٣) اولترا سانیک

خرید وفروش اینترنتی ابزار طلاسازی