خواص سنگها از زبان ائمه اطهار

نامه الکترونیک چاپ PDF


ربيعه الراي مي گويد : ديدم در دست علي بن حسين (ع )نگين Agate (عقیق) است به ايشان عرض كردم اين چه نگيني است ؟ فرمودند : اين نگين عقيق رومي است ، هركس انگشتر عقيق به دست كند حاجتهاي او برآورده مي شود. امام صادق (ع) مدام مي فرمودند :هركس انگشتري كه نگينش Agate (عقیق) است انتخاب كند فقير نمي شود وكارهايش فقط به نيكو ترين وجه پايان مي يابد. امام رضا (ع) فرمودند : انگشتر Agate (عقیق) فقر را از ميان مي برد ، و دست كردنش نفاق و دو رويي را محو مي كند. امام رضا (ع) فرمودند : هركس با Agate (عقیق) قرعه بياندازد، نصيب فراواني عائد او خواهد شد. امام صادق (ع) فرمودند : Agate (عقیق) محافظ در سفر است. رسول خدا(ص) فرمودند : هركس از شما مادامي كه اين عقيق همراه او باشد غم وغصه اي نمي رسد. امام صادق (ع) فرمودند : دو ركعت نماز به همراه نگين عقيق معادل، هزار ركعت نماز بدون عقيق است، هر كس انگشتر Turquoise (تورکوئیز ،فيروزه) دست كند ، دست او نيازمند نخواهد شد .

 

 

 

ربيعه الراي مي گويد :
ديدم در دست علي بن حسين (ع )نگين Agate (عقیق) است به ايشان عرض كردم اين چه نگيني است ؟ فرمودند : اين نگين عقيق رومي است ، هركس انگشتر عقيق به دست كند حاجتهاي او برآورده مي شود.
امام صادق (ع) مدام مي فرمودند :هركس انگشتري كه نگينش Agate (عقیق) است انتخاب كند فقير نمي شود وكارهايش فقط به نيكو ترين وجه پايان مي يابد.
امام رضا (ع) فرمودند : انگشتر Agate (عقیق) فقر را از ميان مي برد ، و دست كردنش نفاق و دو رويي را محو مي كند.
امام رضا (ع) فرمودند : هركس با Agate (عقیق) قرعه بياندازد، نصيب فراواني عائد او خواهد شد.
امام صادق (ع) فرمودند : Agate (عقیق) محافظ در سفر است.
رسول خدا(ص) فرمودند : هركس از شما مادامي كه اين عقيق همراه او باشد غم وغصه اي نمي رسد.
امام صادق (ع) فرمودند : دو ركعت نماز به همراه نگين عقيق معادل، هزار ركعت نماز بدون عقيق است، هر كس انگشتر Turquoise (تورکوئیز ،فيروزه) دست كند ، دست او نيازمند نخواهد شد .


فضيلت فيروزه از قول امام كاظم (ع) : Turquoise (تورکوئیز ،فيروزه) سنگي است كه جبرئيل به رسول خدا (ص) هديه نموده است و رسول خدا آن را به اميرمومنان علي (ع) بخشيد. Turquoise (تورکوئیز ،فيروزه) درمان كسي است كه صاحب فرزند نمي شود.
امام صادق از رسول خدا چنين نقل فرمودند : "خداوند سبحان مي فرمايد : هر آينه من خدا ، حيا مي كنم از بنده اي كه دستش را به سوي من بالا آورده و در دستش انگشتري با نگين فيروزه است ، نا اميد برگردانم."
عبد خير مي گويد : حضرت علي (ع) چهار انگشترداشتند كه به دست مي كردند :
- انگشتر ياقوت براي نجابت و بزرگي
- فيروزه براي پيروزي
-حديد چيني براي نيرومندي
- عقيق را نيز براي محافظت